รายละเอียด :
วันที่ 3,11 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” Coding ให้กับนักเรียน ประถมศึกษา โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2562 (ภายใต้โครงการกิจกรรมและวันสำคัญงานลูกเสือวิสามัญ) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 มีนาคม2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะด้าน ICT “การขายสินค้าออนไลน์ : www.eBay.com” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 7 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์" Coding สำหรับครู ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 6 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่ยื่นคำร้องขอแก้กิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
16 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 4 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินกิจกรรมสัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
05 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3-4 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” Coding ให้กับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
05 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 มีนาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” Coding ให้กับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสระกระเทียมฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
05 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS2016
03 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สนามสอบ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
03 มี.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]