รายละเอียด :
วันที่ 21 มกราคม 2565 พิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) และพิธีมอบ...อ่านต่อ
24 ม.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19-21 มกราคม 2565 สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว และคณะดำเนินงานเป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
24 ม.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19 มกราคม 2565 พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ซึ่งมีนายว...อ่านต่อ
24 ม.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 มกราคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู “ครูดีศรีเมืองปฐมนคร” อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากเรืออ...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7 มกราคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมหารือ การดำเนินโครงการออมสิน สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน...อ่านต่อ
10 ม.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 22 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพ...อ่านต่อ
30 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันสำคัญ (วันคริสต์มาส) ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาและวันสำคัญของหมวดวิชาสมรรถนะแก...อ่านต่อ
30 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน...อ่านต่อ
30 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World soil day) ปี 2564 ในหัวข้อ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”(Halt soil salinization,boost soil productivity) โดยมีนายคมส...อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 และประชุมผู้บริหารและคณะครู ในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคกลาง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
21 ธ.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]