รายละเอียด :
วันที่ 12 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดอบรม Computing EdTech Kit ชุดเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย micro bit ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องเรียนสาขางานคอมพิวเ...อ่านต่อ
12 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมงานมหกรรมการศึกษาสู่อาชีพ Show & Share Vocational Season 3 และการประกวด Mr. & Miss. คนพันธ์ R 2019 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
11 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลหนองดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “การฝึกอาชีพทำเต้าฮวยฟรุตสลัดและการประดิษฐ์เข็มกลัดดอกรวงผึ้ง” ณ ว...อ่านต่อ
10 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมทำบุญแด่พระสงฆ์ 9 รูป และพระสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถาเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐ...อ่านต่อ
09 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกอบธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนาและ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี
03 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานของสถานศึกษา ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561) ณ หอประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธ...อ่านต่อ
03 ก.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดอบรมเชิงปฏิบัติกวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 2 รายวิชาคือ วิชาการบูรจากผ้าใยบัว และวิชาเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
28 ส.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ วิชาชีพระยะสั้น วิชาการบูรจากผ้าใยบัว และวิชาเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
26 ส.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้าน ICT และ DIGITAL CONTENT กิจกรรม 3.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเท...อ่านต่อ
26 ส.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัท DIENX MARKETING Co.,LTD. เข้าเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สีสเปรย์ของ Samurai สอนวิธีการใช้สีอย่างถูกต้อง การพ่นสีรถมอเตอร์ไซค์ และการชุบฟิล์มลอยน้ำให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ณ แผนกสาขาวิชาช่างยนต...อ่านต่อ
26 ส.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]