รายละเอียด :
วันที่ 17 มกราคม 2563 ( Wind mill Building steps) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและให้ก้าวทันต่อเทค...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9-12 มกราคม 2563 ตัวแทนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 มกราคม 2563 ( Line tracking Building steps) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและให้ก้าวทัน...อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 9 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้าน ICT แก่ผู้เรียน “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” (Wind mill Building steps) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและให้ก้าวทันต่อเทค...อ่านต่อ
14 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
27 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
26 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารปฏิบัติการ
26 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
21-22 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของขวัญปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19-20,23-24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
24 ธ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]