รายละเอียด :
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 (ร...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ระดับ ปวช.) ณ ...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 การประกวดพูดในที่สาธารณะ เป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaki...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน (ระดับ ปวช.) ทักษะงานฝีมือ ณ วิทยาลัยการอา...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) ณ วิทยาลัยอ...อ่านต่อ
15 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
13 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
14 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
9-11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ โรงเรียนวัดหนองดินแดงฯ และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ วัดหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม
12 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 7 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
06 พ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 10 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการจัดประชุมเพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับโรงเรียนประถม – มัธยมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
29 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการภายใต้โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และนักศึกษา ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
18 ต.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 33 ครั้ง]