รายละเอียด :
วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาช่วยบรรจุถุงยังชีพให้กับวัดหนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส...อ่านต่อ
25 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำของอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแสดงถึงความเค...อ่านต่อ
25 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทางด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 โดยมีนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมการอบรมฯ ในหัวข้อ "การสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุม...อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 7 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและครู ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม...อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 กันยายน 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยากรจากบริษัท โล้วเฮงหมงมอ...อ่านต่อ
21 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทางด้าน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรม PLC ในงานควบคุมอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรมคว...อ่านต่อ
17 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทางด้าน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรม PLC ในงานควบคุมอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรมคว...อ่านต่อ
16 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 กันยายน 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีท่านวราวิช กํา...อ่านต่อ
16 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทางด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรม PLC ในงานควบคุมอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรมควบคุม...อ่านต่อ
15 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม จัดโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลบุหรี่และยาเสพติด ปี 2563 ให้กับนักเรียน เยาวชน และ อสม...อ่านต่อ
15 ก.ย. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 18 ครั้ง]