รายละเอียด :
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประธานอาชีวศึกษาภาคกลาง ดำเนินการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาอาชีวศึกษาภาคกลาง “ปฐมนครเกมส์” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ทีอาร์โอไทย อิคลิปเมาท์จำกัด อ.บางแพ จ.ราชบุรี
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม (การเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศน...อ่านต่อ
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ ICT & Digital content ดำเนินโครงการพัฒนาครูประจำการ “กิจกรรมการผลิตสื่อดิจิทัล” เพื่อการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ ICT & Digital content ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา “กิจกรรมการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ AI” เพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์และสามารถเขียนโปรแกรมได...อ่านต่อ
23 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “วันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนจำนำพรรษา” ร่วมกับ โรงเรียนวัดหนองดินแดง(ประชารัฐอุทิศ) ณ วัดหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
18 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
18 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
08 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยความร่วมมือของอาสาสมัครอเมริกาและโรงเรียนวัดหนองดินแดง
08 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 18 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โดมวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
08 ก.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 13 ครั้ง]