รายละเอียด :
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองดินแดง(ประชารัฐอุทิศ) จัดกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการทะนุบำรุงรักษาขนบ...อ่านต่อ
11 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานการเป็นบาริสต้า หลักสูตรนักคั่วเมล็ดกาแฟ และหลักสูตรนักธุรกิจกาแฟ โดยคุณคงคุณา คงธรรม เจ้าของกิจการYuan Bao Bun&Bev เป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
11 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดนิทรรศการเปิดตัวกาแฟอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการจัดประชุม ยกระดับการจัดห้องเรียนอาชีพ การจัดนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะผ...อ่านต่อ
09 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 6 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการดูแลระบบริหารความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ในรูป...อ่านต่อ
09 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 5 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการ ต้อนรับ นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ เนื่องในโอกาศเข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ และศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งต...อ่านต่อ
03 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 10 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน นักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. สถานศึกษาขนาเดล็ก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
17 มี.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 44 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
17 มี.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 36 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็ก วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ...อ่านต่อ
14 มี.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 36 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาขนาดกลาง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังห...อ่านต่อ
14 มี.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 36 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 มีนาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
11 มี.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 42 ครั้ง]