รับการประเมิน อวท.
รายละเอียด :
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 23 ธ.ค. 2563 เวลา : 21 : 09 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 53 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%