การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก
รายละเอียด :
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาพัฒนาผู้เรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 “การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก” ณ ห้องเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ICT3 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 16 ก.พ. 2564 เวลา : 15 : 52 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 30 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%