อาชีพนักธุรกิจกาแฟ หลักสูตร 18 ชม.
รายละเอียด :
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาชีพนักธุรกิจกาแฟ หลักสูตร 18 ชม. ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ชมรมบาริสต้าและศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รุ่นที่ 1 จำนวน 18 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ สร้างเจตคติที่ดีและก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
วันที่ : 23 มิ.ย. 2565 เวลา : 20 : 42 น.
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%