รายละเอียด :
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ) สนามสอบวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
24 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคทฤษฎี) สนามสอบวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียน ระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
24 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 4 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีโทรทัศน์ช่อง TPBS ดำเนินการถ่ายทำรายการ ท่าไม้ตาย(ALTV) EP 14“สบู่จากเปลือกส้มโอ” วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และสิ่งประดิษฐ์ที่วิทยาลัยได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอ่านฉลากยา และสถานีพลังงานสะอาดระบบไฮบริด ณ...อ่านต่อ
24 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินกิจกรรมสัมมนาฝึกอาชีพย่อย สำหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
24 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 3 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดเวทีติดตามการสร้างสรรค์ นวัตกรรมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีวะเพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดำเนินการภายใต้ความร...อ่านต่อ
24 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 2 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Ce...อ่านต่อ
16 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และครู ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)” ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม กับ ...อ่านต่อ
16 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาพัฒนาผู้เรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 “การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก” ณ ห้องเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ICT3 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างน...อ่านต่อ
16 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 30 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ดำเนินพิธี เข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการกิจกรรมและวันสำคัญงานลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัย...อ่านต่อ
11 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 19 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครป...อ่านต่อ
10 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 22 ครั้ง]