รายละเอียด :
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. นครปฐม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และได้รับรางวัล พร้อมคณะครูผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยสารพัดช...อ่านต่อ
17 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 42 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทำพิธีมอบธงเจ้าภาพ การนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำจังหวัด และการแสดงของเจ้าภาพ...อ่านต่อ
12 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม “สารพัดช่างยกกำลังสอง...สารพัดอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีลงนามความร่วมมือกับ...อ่านต่อ
09 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 55 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 6 มีนาคม 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นำนักเรียน ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ จ.นครปฐม
09 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 52 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐ...อ่านต่อ
09 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 44 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 มีนาคม 2564 ตัวแทนนักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับป...อ่านต่อ
03 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 37 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในยุค New Normal โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
03 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 42 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการกิจกรรมและวันสำคัญงา...อ่านต่อ
02 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 46 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
02 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
02 มี.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]