รายละเอียด :
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการคนดี มีความสุข เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามสืบทอดต่อ...อ่านต่อ
31 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 12 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยงานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปีและสารเสพติด ปีการศึกษา 2565 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการจัดระบบ ด้านสวัสดิการ ก...อ่านต่อ
30 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 14 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมควบคุมและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 6D ในระหว่างวันที่ 23-27 พ...อ่านต่อ
30 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมควบคุมและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรม 6D ในระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะหลักสูตร Up Skill ,Re Skill แ...อ่านต่อ
25 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 15 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองดินแดง(ประชารัฐอุทิศ) จัดกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการทะนุบำรุงรักษาขนบ...อ่านต่อ
11 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานการเป็นบาริสต้า หลักสูตรนักคั่วเมล็ดกาแฟ และหลักสูตรนักธุรกิจกาแฟ โดยคุณคงคุณา คงธรรม เจ้าของกิจการYuan Bao Bun&Bev เป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
11 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายกาแฟอาชีวศึกษา นำโดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดนิทรรศการเปิดตัวกาแฟอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการจัดประชุม ยกระดับการจัดห้องเรียนอาชีพ การจัดนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะผ...อ่านต่อ
09 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 20 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการดูแลระบบริหารความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ในรูป...อ่านต่อ
09 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 17 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยนางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการ ต้อนรับ นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ เนื่องในโอกาศเข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ และศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งต...อ่านต่อ
03 พ.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน นักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. สถานศึกษาขนาเดล็ก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
17 มี.ค. 2565
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 60 ครั้ง]