รายละเอียด :
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยอาจารย์สุภัทตรา โพธิ์ธนาภา อาจารย์มหิดล สุรียพรรณ และอาจารย์เปมิกา กันทะวงค์ นำนักเรียน(นางสาวจันทร์นิภา ล้อมวงศ์) เข้ารับการประเมินนักเรียนอาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชท...อ่านต่อ
10 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
02 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนคปฐม เปิดการเรียนการสอนเป็นปกติ หลังจากปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ...อ่านต่อ
02 ก.พ. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 27 มกราคม 2564 การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
29 ม.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 46 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาและสนับสนุน การตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการ...อ่านต่อ
29 ม.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 42 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมโครงการสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือกับเครือข่ายในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยจัดทำผลิตภัณฑ์เบเกอรีพร้อมมอบเป็น ของขวัญและจำหน่ายให้แ...อ่านต่อ
29 ม.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 23 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 6 รายวิชา คือ วิชาซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาซ่อมเครื่องปรับอากาศ วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิชา...อ่านต่อ
29 ม.ค. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 37 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 2 รายวิชา คือ วิชาการแปรรูปอาหาร(การทำถั่วเคลือบโอวัลติน,การทำเค้กกล้วยหอม) และวิชาผลิตภัณฑ์น้ำยา...อ่านต่อ
25 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 82 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 4 รายวิชา คือ วิชาซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาซ่อมเครื่องปรับอากาศ วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และวิชาซ่อม...อ่านต่อ
23 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 72 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
23 ธ.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 52 ครั้ง]