รายละเอียด :
วันที่ 22-23 เมษายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพสำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
03 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 140 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
01 เม.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 169 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมและสถานประกอบการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา
01 เม.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 169 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รวมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
27 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 162 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 186 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 187 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ทักษะวิชาชีพระยะสั้น : อาหารจานเดียว(ข้าวมันไก่) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 193 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการสัมมนาการฝึกงาน หลังจากกลับจากฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 144 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ อบต.หนองปากโรง อ.เมือง จ.นครปฐม ดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ อบต.หนองปากโลง จ.นครปฐม
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 158 ครั้ง]