รายละเอียด :
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
03 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 179 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมดำเนินโครงการการสร้างและการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อเรียนการสอน “Google Classroom” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง ICT อาคารวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
03 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 176 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28-30 เมษายน 2562 ร่วมงานสัมมนาโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ธรรมาภิบาล บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ริมแก่ง รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
03 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 192 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22-23 เมษายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพสำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
03 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 188 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
01 เม.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 220 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมและสถานประกอบการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา
01 เม.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 223 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รวมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
27 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 213 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 256 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 234 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ทักษะวิชาชีพระยะสั้น : อาหารจานเดียว(ข้าวมันไก่) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 263 ครั้ง]