รายละเอียด :
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการสัมมนาการฝึกงาน หลังจากกลับจากฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 230 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมกับ อบต.หนองปากโรง อ.เมือง จ.นครปฐม ดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ อบต.หนองปากโลง จ.นครปฐม
20 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 248 ครั้ง]