รายละเอียด :
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 โครงการโรงเรียนคุณธรรมวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม "กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562" ณ วัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม
31 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 229 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดหนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม
31 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 220 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
13 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 244 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
10 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 256 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการเพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
08 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 269 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ดำเนินโครงการทบทวนภาษาอังกฤษก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
07 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 273 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
07 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 231 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
03 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 249 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมดำเนินโครงการการสร้างและการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อเรียนการสอน “Google Classroom” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง ICT อาคารวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
03 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 248 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 28-30 เมษายน 2562 ร่วมงานสัมมนาโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่ธรรมาภิบาล บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ริมแก่ง รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
03 พ.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ จินดาภรณ์ บุตรลพ
[อ่านแล้ว : 256 ครั้ง]