ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมหุ่นยนต์ ( 23-08-2556 )

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และสาขางานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ,ปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาโทรคมนาคม เข้ารับการอบรมการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยมีครูประยูร การโคกกรวด และครูจาตุรงค์ บุตรลพ เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 6301 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์